Angajare profesor documentarist

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni organizează concurs pentru ocuparea postului de „Profesor documentarist” pentru anul școlar 2022-2023.

Calendarul desfășurării concursului

Toate activitățile de mai jos au loc la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni.

 • 20.09.2022 Publicarea anunțului și a calendarului concursului
 • 21-26.09.2022 Înscrierea candidaților (între orele 10:00 – 14:00)
 • 27.09.2022 Verificarea și validarea dosarelor (între orele13:00 – 14:00)
 • 27.09.2022 Publicarea listei candidaților înscriși (ora 15:00)
 • 28.09.2022 Inspecție la clasă (11:00 – 12:00)
 • 29.09.2022 Susținerea probei scrise (între orele 14:00 – 18:00)
 • 30.09.2022 Afișarea rezultatelor (ora 10:00)
 • 30.09.2022 Înregistrarea contestațiilor (între orele 10:00 – 14:00)
 • 30.09.2022 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (până la ora 18:00)

  Condiții de participare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținătoare Spațiului Economic European și domiciliat în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abiliate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamantă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârțite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitara funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Dosarele de înscriere se depun la sediul unității din localitatea Arieșeni, nr.8, județul Alba:

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit letii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atest efectuarea unor specializări,
  • carnetul de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curiculum vitae.

  Documentele originale scanate le puteți vedea mai jos:

  Pentru a le vedea la dimensiune mai mare dați click pe ele.